DAHİLDE İŞLEME İZNİ HAKKINDA

DAHİLDE İŞLEME İZNİ HAKKINDA


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                  31/10/2019

Sayı

: 52707093-010.60.01

Konu

: 2013/19 Sayılı Genelge Hk.

 

GENELGE

(2019/39)

 

İlgi: 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge.

 

          İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 3 üncü satırı aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

20016/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEM

SÜRE (AY)

14/1-c

Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler

 

12 AY

 

            Ayrıca anılan Genelge’nin 1 inci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Anılan Tebliğin 14/1-a, 14/1-c ve 14/1-ı maddeleri kapsamında düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince (oniki) aya tamamlanması gerekmektedir.”

            Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

                                                                                               Rıza Tuna TURAGAY

                                                                                                                Bakan a.

                                                                                                    Bakan Yardımcısı